Sverige behöver en levande landsbygd
Småbrukarna. Förbundet Sveriges Småbrukare
Det svenska kulturlandskapet är ett resultat av våra förfäders slit under många hundra år. Det traditionella jordbrukets mosaiklandskap är också en förutsättning för att skydda vår hotade biologiska mångfald. Stordriftsrationaliseringar i jordbruket försämrar möjligheterna för växter och djur att leva kvar i sina miljöer. Småbrukarna vill därför förbättra förutsättningarna för att bedriva småskaliga gröna näringar i hela Sverige. Med fler människor som verkar på landsbygden ges det också större möjlighet till lokal service och goda kommunikationer.
    Djur som betar gräs hjälper till att binda kol och är aldrig klimatnegativa. De är en viktig del i en levande landsbygd och för den biologiska mångfalden. Därför vill vi kraftigt öka antalet betande djur.
    De växande rovdjursstammarna är en stor anledning till att djurhållningen minskar. Det skall vara varje djurägares oinskränkta rätt att skydda sina husdjur mot rovdjursangrepp och full kostnadstäckning skall utgå.